Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten
van of met Joia Stoutjesdijk, handelend onder de naam Face to Face
Consulting (www.facetoface.nl) en Flowopener (www.flowopener.nl en
www.flowopener.com) een onderneming die ingeschreven staat bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 27138682 en alle
daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als
uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing
op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving
Face to Face Consulting en FLOWOPENER is een zelfstandig werkend bureau
voor coaching en training, workshops, seminars, webinars en lezingen.

3. Definities
a. Opdrachtnemer: Joia Stoutjesdijk, tevens handelend onder de naam
Face to Face Consulting en FLOWOPENER, die deze algemene voorwaarden
gebruikt voor het aanbieden van training- en coachingsdiensten.
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, te weten de cliënt
zelf en/of zijn werkgever.
c. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen
dienstverlening.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de
Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst
dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden
te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de
Opdrachtgever geschieden.
d. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid
of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. Prijzen en offertes
a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn
vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30
dagen.
b. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
c. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
d. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever
mondeling akkoord is gegaan met de betreffende opdracht c.q. afspraak of een
voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen.
e. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen,
zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven
aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen
tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de
bij opdrachtnemer gebruikelijke tarifering.

6. Betalingsvoorwaarden
a. Betaling vindt plaats op basis van contante betaling voor iedere sessie,
tenzij vooraf anders is overeengekomen.
b. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief
BTW op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
c. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is,
ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum
een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit
handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
d. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van
opdrachtnemer binnen tien dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer
schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever
geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

7. Duur
a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b. Wanneer de duur van de Overeenkomst vooraf wordt vastgesteld,
geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever.
Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn
overeengekomen.
c. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een
behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
d. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/
of kwalitatieve gevolgen heeft, of het tijdstip van voltooiing beïnvloedt,
zal opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte stellen.

8. Tekortkomingen – Afspraken Verzetten
a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te
zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of
ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht
niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Bij afzeggingen van advies- en coachingsgesprekken door opdrachtgever
binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van de
gesprekskosten en eventuele overige kosten in rekening gebracht bij
de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek wordt,
evenals in geval van overmacht, 50% van de gesprekskosten en eventuele
overige kosten in rekening gebracht.

9. Overmacht
a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is
haarverplichtingen na te komen.
b. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
c. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.

10. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste
confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om
daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de
opdrachtnemer als de opdrachtgever.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de
samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe
relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als
hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder
de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten,
welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te
melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als
zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke
autoriteiten meldt.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer
zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij
niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige
schade, hierdoor ontstaan.
d. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, telefoon, post, fax, voicemail
en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er
vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de
opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien
krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums
door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt
vertrouwelijk worden beschouwd.
e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is,
geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle
uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen
opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte
schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de
opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
b. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes,
diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die
opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
c. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst zich onverhoopt een
gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer leidt,
zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop
de door Opdrachtnemer afgesloten (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat
Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis
als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om welke
reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is
iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte bedrag over de
laatste drie maanden.
d. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/
of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot omzetverlies of
inkomstenderving.

12. Ontbinding/beëindiging
a. Onverminderd het bepaalde in de Overeenkomst is iedere partij gerechtigd
deze Overeenkomst schriftelijk, met onmiddellijke ingang en zonder
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
1.) de wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar
verplichtingen uit de Overeenkomst;
2.) naar het professionele oordeel van Opdrachtnemer de doelstellingen van de
Overeenkomst niet (meer) gehaald zullen worden;
3.) de wederpartij een verzoek tot faillissement heeft ingediend, surseance
van betaling heeft aangevraagd, het recht verliest om naar Nederlands recht
zelfstandig beschikkingshandelingen te verrichten, wordt ontbonden, bij haar
conservatoir of derdenbeslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van
de (on)roerende zaken;
b. Een ontbinding van de Overeenkomst ontslaat partijen niet van de reeds
lopende verplichtingen uit die Overeenkomst.

13. Eigendomsbehoud
a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder
eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software,
boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van
opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande
toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt,
of ter kennis van derden worden gebracht.
b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever
verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te
retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht
door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.

14. Klachtenprocedure en overige bepalingen
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever
binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing
van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is
adequaat te reageren.
b. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de
rechtbank van Amsterdam bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
c. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de onderhavige opdracht.